Informasjon

Ofte stilte spørsmål og kontaktskjema

På denne siden er det en fullstendig oversikt over de mest stilte spørsmål. Vær vennlig å se på denne listen før du kontakter oss via kontaktskjema.

Kontaktskjema for leietakere

Her kontakter du oss dersom det er oppstått feil eller mangler, om du trenger kopi av faktura eller annen beskjed som gjelder leieforhold og drift. Vennligst se spørsmål og svar under før du sender oss en melding.

Slåke Invest AS
Holterveien 4 D . 1448 Drøbak
+47 957 96 685
drift@slakeinvest.no

10 + 8 =

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Klikk for bedrift

Klikk for privat

Spørsmål og svar (Bedrift)

P

Trenger større/mindre lokaler

Kontakt eiendomsforvalter! Vi må forholde oss til kontraktene, men ønsker å beholde våre leietakere, og bestreber oss for å finne best mulig løsninger.

P

Tilpasning av lokaler

Vi strekker oss langt for å tilpasse og bygge lokalet slik du som leietaker ønsker. Dette avtales i kontraktsforhandlingene. Dersom du har spørsmål vedrørende tilpasning av lokale er du velkommen til å ta kontakt med oss.

P

Hva er indeksregulering?

Konsumprisindeksen (KPI) måler prisutviklingen for
varer og tjenester for en gjennomsnittshusholdning i Norge.
KPI brukes for prisjustering av forskjellige typer betaling og levekostnadsjusteringer.

Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen (husleielovens § 4-2 og § 4-3).

Leien reguleres 1. Januar hvert år, med 100 % av økningen i Statistisk Sentralbyrås totale konsumprisindeks. Vederlag for eventuell parkering reguleres på samme tidspunkt med 100 % av konsumprisindeksen.

Konsumprisindeksen finner man på http://ssb.no

P

Fakturakopi

Vennligst fyll ut skjema for å motta kopi av faktura. Skjema finnes nederst på siden under kontaktskjema.

Generell informasjon til leietakere

P

Avfallshåndtering

Hvor skal avfallet?

Vi opplever ofte at leietakere ikke vet hvor avfallet skal, og dermed plasseres det i fellesarealer eller i containere beregnet på husholdningsavfall eller papir. 
Dette medfører ekstra kostnader, som igjen går utover leietakerne ved økte felleskostnader.

Nyttige lenker (kopier de inn i nettleseren din):

– Link til online sorteringsguide som også forteller deg om leveringssteder: https://www.folloren.no/

– Kart, nærmeste returpunkt for sortering av glass/metall, tekstiler, gjenbruksstasjon m.fl.  KILDESORTERING

– Avfall og gjenvinning:
GJENVINNINGSSTASJONER

P

Begjæring om fravikelse

Har du fått brev om fravikelse fra Namsfogden?

Det kan være flere grunner til at du mottar et brev fra Namsfogden. 

1.      Begjæring om fravikelse grunnet manglende betaling

2.      Tidsbestemt leiekontrakt som har utløpt 

3.      Oppsigelse

4.      Kjennelse fra retten om at leieforholdet skal avsluttes

1.Begjæring om fravikelse grunnet manglende betaling

Dersom du ikke har betalt husleien din til forfall mottar du en purring med 14 dagers betalingsfrist. Blir ikke fristen på purringen overholdt kan utleier sende begjæring om fravikelse (utkastelse) til Namsfogden. 

Du vil da motta et brev fra Namsfogden som informerer om videre saksgang. For å slippe en utkastelse må du betale hele kravet, løpende husleie, renter og omkostninger. 

I motsatt fall vil leieobjektet bli låst og leietaker har ikke lenger tilgang til leieobjektet. Alle omkostninger og utgifter i forbindelse med en fravikelse plikter leietaker og betale. 

Vi anbefaler alle som har mottatt brev fra Namsfogden om å ta kontakt med utleier snarest:
drift@slakeinvest.no eller tlf. +47 957 96 685.

2. 3 og 4. Begjæring om fravikelse grunnet leiekontraktens utløp, oppsigelse eller kjennelse fra retten.

Dersom du ikke leverer tilbake leieobjektet ved kontraktens slutt, eller til avtalt tid etter oppsigelse eller kjennelse, kan utleier sende begjæring om fravikelse til Namsfogden. 

Du vil da motta et brev fra Namsfogden som informerer om videre saksgang. 
For å slippe utkastelse må man ta kontakt med utleier for tilbakelevering av leieobjektet, betale eventuelt utestående, renter og omkostninger. 

Alle omkostninger og utgifter i forbindelse med en fravikelse plikter leietaker å betale. 

Vi anbefaler alle som har mottatt brev fra Namsfogden om å ta kontakt med utleier snarest:
drift@slakeinvest.no eller tlf. +47 957 96 685.

Gjennomført fravikelse

I praksis gjennomføres en utkastelse ved at namsmannen reiser ut til eiendommen, sammen med låsesmed og utleier, og fysisk stenger døren. Låsen skiftes og døren plomberes. Det er utleier som får nøkkelen­ til den nye låsen.

Dersom du på det varslede utkastelsestidspunktet er i eiendommen, vil namsmannen pålegge deg å forlate eiendommen før låsen skiftes. Er du ikke tilstede, vil du komme tilbake til stengt dør. Namsmannen vil henge igjen et brev på døren der det fremkommer at utkastelsen er gjennomført, sammen med opplysninger om hvordan du kan kontakte utleier og saksbehandler hos namsmannen.

Etter en gjennomført utkastelse er leieforholdet i praksis avsluttet. Du har ingen lovlig rett til å flytte tilbake selv om du betaler skyldig leie og påløpte gebyrer/omkostninger.
Dersom du ikke vil eller ikke får lov til å flytte tilbake, må du hente ut gjensatt varer og utstyr. I første omgang har du en frist på 14 dager. 

Dersom du ikke har hentet evt. utstyr og varer i løpet av de første 14 dagene, vil namsmannen gi deg en siste frist på 14 dager. Lagringskostnader og eventuelle bortkjøringskostnader (dersom eksternt lagerlokale er benyttet) kan utleier nå kreve dekket før eiendelene hentes. Henter du fremdeles ikke tingene innen fristen, vil namsmannen avgjøre hvorvidt eiendelene skal selges eller kastes.

Avtale om henting gjøres direkte med utleier. Vær oppmerksom på at du i utgangspunktet ikke har rett til å hente litt og litt. Flyttingen bør derfor gjennomføres av et flyttebyrå eller med annen hjelp. Dersom du ikke får kontakt med utleier eller trenger mer informasjon, kan du kontakte saksbehandler hos namsmannen.

Dagene trenger ikke være to påfølgende dager, men kan være 2 dager med flere dagers mellomrom så langt dagene er innenfor de frister satt av Namsfogden.
Ta kontakt med Slåke Invest AS pe epost drift@slakeinvest.no eller tlf. 957 96 685 . for avtale.

Råd og veiledning

Råd og veiledning

Namsmannen har veiledningsplikt i utkastelsessaker og vil kunne være behjelpelig med viktig informasjon.
Skulle du ellers ha spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med en varslet utkastelse, anbefaler vi deg å kontakte profesjonelle rådgivere.

Kostnader: (pr. 01.01.2018)

Utleiers behandling av begjæring om fravikelse kr 1 130,-
Begjært fravikelse (Namsfogden) kr 2 373,-
Avholdt fravikelse (Namsfogden) kr 4 633,-
Utleiers oppmøtegebyr kr 630,-
Gebyr for ny utleie kr 3 000,- (Gebyret inkluderer visninger, kontraktsmøter, forberedende tid og forhandlinger, materiell og annonser.)

– Vi gjør oppmerksom på at prisene endres hvert år og kan fravike fra oppgitte priser. 

Du vil også være betalingspliktig for rengjøring, rydding/fjerning av løsøre, utgifter i forbindelse med ny utleie og du plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden eller til leiligheten er utleid på ny.

P

Branninnstruks

Alle leietakere plikter å sette seg inn i branninstruksen. Dette innebærer å gjøre seg kjent med rømningsveiene, manuelle brannvarslere og slokkeutstyrets plassering og bruk. Sjekk orienteringsplan for ditt bygg.

Hvis du oppdager brann:

 1. Varsle: Ring brannvesenet på 110
 2. Redde: Forsøk og redde ut personer som er i fare
 3. Slukke: Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig utstyr
 4. Stenge: Steng dører og vinduer i området
 5. Evakuer: Gå ut via nærmeste rømningsvei til avtalt møteplass

Dersom brannalarmen går:

Evakuer bygget ved å benytte nærmeste rømningsvei. 
Heiser skal ikke benyttes – Bruk trapper eller andre rømningsveier. 

Dersom du har seriekoblet brannvarsler, skal kun utleier sjekke denne for feil.

P

Driftstjenester

Har du behov for ekstra tjenester kan du kontakte oss ved bruk av skjema du finner nederst på siden, eller ringe hovedkontoret på tlf: +47 957 96 685 (man-fre 08.30 -15.30).

Skulle du ønske vaktmester for tjenester som du selv plikter å vedlikeholde, eller som er av en art som utleier ikke har ansvaret for vil tjenestene bli fakturert.
Vi kan ikke garantere at driftstekniker har tid til å utføre tjenestene. Utrykning ved nød eller hastesaker i helger og kvelder vil bli belastet med kveld og helgetillegg.

Leier er ansvarlig for egne driftsutgifter, herunder utgifter til energi (strøm/varme), vakthold/sikring og renhold, inkludert vask av vinduer innvendig og utvendig for egne lokaler. Energi til egne lokaler, herunder energi til oppvarming, kjøling og ventilasjonsanlegg betales etter egne målere eller en arealforholdsmessig andel fordelt etter avregning fra felles måler og/ eller faktisk forbruk. Utleier avregner etter et fordelingsregnskap basert på areal, og fordelt etter samme prinsipp som felleskostnader. Leier betaler for vaktmestertjenester til egne lokaler.

P

Feil og mangler

I utgangspunktet er det leietaker som er ansvarlig for å rette feil og mangler i sitt lokale, og utleier har ansvaret for eiendommen/fellesarealer. 

Oppdager du feil/mangler i fellesarealet setter vi pris på at du melder det inn her. Assistanse fra utleier eller utrykning ved feilaktig brannalarm, låsmester, tett sluk o.l i forbindelse med leieforholdet vil leietaker bli fakturert når det er leietakers ansvar.

Her kan du som leietaker også melde inn mangler du ønsker utbedret, eller bestille arbeider som skal utføres i ditt lokale av Slåke Invest AS. Vårt driftsteam tar kontakt med deg, og avtaler pris på arbeidet. 

MERK! Ved nødsituasjon som mindre vannlekkasjer, heisstans, innbrudd etc. utenom kontortid kan våre leietakere ringe vår vaktsentral på tlf: +47 957 96 685

P

Forsikring

Leietaker er ansvarlig for forsikring av egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, varer, driftstap og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg skal leier forsikre vinduer, dører og låser.

P

Fremleie

Fremleie og overdragelse av kontrakten, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.

– Se din kontrakt for ytterlig informasjon.

P

Gårdens husordensregler

Ikke alle eiendommer har spesielle husordensregler, og vi henviser til kontrakten med vedlegg.

Generelle regler:

1. Gårdsplass, portrom, trappeoppganger og -repos, korridorer og felles kjeller- og loftsrom må ikke opptas med gjenstander som leier har i sin besittelse.

2. Enhver forurensning av gårdsplass, portrom og fellesrom nevnt i pkt. 1 er forbudt. Alt avfall som ikke etter avtalen skal fjernes av leier for egen regning, skal legges i dertil bestemte beholdere. Ethvert søl omkring søppelbeholdere skal unngås.

3. Biler, sykler, vogner eller kjøretøy av noen som helst art må ikke parkeres på gårdsplass eller annet sted på eiendommen uten utleiers skriftlige tillatelse.

4. Vinduer i fellesrom må ikke stå åpne om natten eller i regn og blåst. Om leier finner det nødvendig å sette opp et vindu i fellesrom, plikter han å påse at det etter kort tid blir lukket. Erstatningsansvar kan oppstå hvis skade inntreffer. Har lokalet egen balkong/terrasse, plikter leier å fjerne snø og is fra denne. Hvis dette ikke gjøres, kan leier bli ansvarlig for eventuell skade.

P

Hva er indeksregulering?

Konsumprisindeksen (KPI) måler prisutviklingen for
varer og tjenester for en gjennomsnittshusholdning i Norge.
KPI brukes for prisjustering av forskjellige typer betaling og levekostnadsjusteringer.

Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen (husleielovens § 4-2 og § 4-3).

Leien reguleres 1. Januar hvert år, med 100 % av økningen i Statistisk Sentralbyrås totale konsumprisindeks. Vederlag for eventuell parkering reguleres på samme tidspunkt med 100 % av konsumprisindeksen.

Konsumprisindeksen finner man på http://ssb.no

P

Hva forventes ved tilbakelevering?

Ved utløp av kontrakten skal lokalet tilbakeleveres slik det er beskrevet i kontrakten. Det er ønskelig at det gjennomføres en forhåndsbefaring en måned før utflytting.

Lokalet skal være ryddet og rengjort. Det forutsettes at vedlikeholdsplikten er overholdt i leieperioden. Det er viktig at det ikke gjensettes søppel og utstyr. Alle nøkler, nøkkelkort og «tags» skal tilbakeleveres samlet.

Det skrives en protokoll for utflytting slik det ble gjort ved innflytting.

P

Hva menes med AS-IS?

Det menes da at lokalet leies ut som det er, og slik det er fremvist.

P

Hva menes med brutto areal?

Bruttoarealer (BTA) benyttes som grunnlag for beregningen av leie. Bruttoareal begrenses av utside yttervegg. I tillegg kommer leietakers andel av byggets fellesarealer. Grensen mellom leietakere begrenses midt i innervegg. Takhøyde må være minst 1,90 m i en bredde på 60 cm for at et areal skal kunne medregnes.

P

Hva menes med felleskostnader?

Felleskostnader er et begrep som brukes om kostnadene i forbindelse med et leieforhold utenom selve leieprisen. Felleskostnader betales à konto og avregnes en gang i året.

Felleskostnader skal dekke løpende utgifter til fellesarealer og drift av eiendommen, som for eksempel energi i fellesarealer, renovasjon, vakthold, energi og vedlikehold på ventilasjon og elektriske installasjoner, offentlige avgifter, vaktmestertjenester. Felleskostnadene fordeles etter gårdens fordelingsnøkkel (hovedsakelig etter areal)

P

Innbetaling av husleie

Den årlige leien av lokalene og eventuelt parkeringsplasser betales uoppfordret og forskuddsvis. Betalingen skjer i like store terminer. Se din kontrakt for informasjon vedrørende forfall. 
 
Ved utsending av faktura pr. post vil det påløpe fakturagebyr.
Leietaker er ansvarlig for gebyrer som påløper ved å innbetale husleie fra utenlandsk konto. 

Vi minner også om at innbetalingen skal skje fra èn konto. 
 
Dersom du har spørsmål vedørende din faktura, eller ønsker fakturakopi – vennligst benytt kontaktskjema som du finner nederst på siden.

P

Klager

Vi ber om at alle klager sendes inn til oss skriftlig via vårt kontaktskjema på i høyre kollone på nettsiden, eller til vår epost drift@slakeinvest.no.

Prøv å skriv så utfyllende som mulig, slik at vi kan håndtere klagen på en god måte. Husk å påføre navn og kontaktinformasjon.

P

Kopi av faktura

Vennligst fyll ut skjema for å motta kopi av faktura. (skjema finnes nederst på siden under “kontaktskjema”)

Vi minner om at alle henvendelser må inneholde utfyllende informasjon, og vi takker for deres forståelse for at utsending kan ta noe tid.

P

Kopi av kontrakt

Vennligst fyll ut kontaktskjema som du finner nederst på siden, for å motta kopi av din kontrakt. 

Vi minner om at alle henvendelser må inneholde utfyllende informasjon. Ved enkelte tilfeller vil leietaker bli oppringt for å bekrefte bestilling av kontrakts kopi. 

Vi takker for deres forståelse for at utsending av kontrakt kan ta noe tid da vi sikkerhetssjekker opplysninger før utsending. Dette for deres egen sikkerhet.

P

Nøkler

Nøkler / brikker / tags blir utlevert ved overtakelse og påført overtakelsesskjema.
Ved fraflytting skal samtlige nøkler / brikker /tags returneres.

Mistet nøkler:

For at våre leietakere skal være trygge på at det bare er de og evt. utleier som har nøkkel til lokalet så har vi system låser i mange lokaler.
En system nøkkel er ikke mulig å kopiere slik at når vi får tilbake alle nøkler fra et leieforhold så vet vi at vi trygt kan levere disse videre til neste leietaker.

Hvis vi ikke får tilbake alle nøkler vil utleier uansett grunn bestille ombygging av låser og nye nøkler. Det er bare utleier som kan bestille slik ombygging og nye nøkler.

Hvis leietaker mister nøkkel i løpet av leieforholdet, kan dette utløse krav om ombygging ved leieslutt.

Leietaker er erstatningsansvarlig for alle kostnader hvor nøkler/ brikker mangler ved tilbakelevering.

P

Oppsigelse

Alle oppsigelser må meldes ifra skriftlig til vårt hovedkontor. Vennligst send oppsigelse til oss per epost (drift@slakeinvest.no) eller ved å benytte kontaktskjema nederst på siden.

Vennligst se din leiekontrakt for informasjon om hva som gjelder for ditt leieforhold.

Du vil motta en bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt.

P

Tidsbestemt leieavtale

En tidsbestemt leieavtale/kontrakt har et fastsatt opphørstidspunkt. Kontrakten opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietiden, uten at leietaker eller utleier behøver å si opp kontrakten. Det vil si at en tidsbestemt leieavtale er en avtale som løper fra en bestemt dato til en bestemt dato.

Med mindre annet avtales er det i næringsforhold normalt ikke tilgang til å si opp i leieperioden.

P

Tilpasning av lokale

Vi strekker oss langt for å tilpasse og bygge lokalet slik du som leietaker ønsker. Dette avtales i kontraktsforhandlingene. Dersom du har spørsmål vedrørende tilpasning av lokale er du velkommen til å ta kontakt med oss.

P

Trenger større/mindre lokaler

Kontakt eiendomsforvalter! Vi må forholde oss til kontraktene, men ønsker å beholde våre leietakere, og bestreber oss for å finne best mulig løsninger

P

Vedlikehold

I utgangspunktet er leietaker ansvarlig for indre vedlikehold av egne lokaler. Utleier er ansvarlig for alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Se kontrakten for ditt spesifikke leieforhold.

Spørsmål og svar (Privat)

P

Hva skjer ved innflytting?

Rutine ved innflytting
Overtakelser gjøres mandag til fredag, mellom kl. 08:00 – 16:00.

Vennligst ta kontakt med oss ca. 1uke før overtakelse, slik at vi kan avtale et tidspunkt for å møtes å se gjennom leiligheten sammen. En overtagelse tar mellom 30 -60 minutter.

Under gjennomgangen vil vi – leietaker og utleier – fylle ut en overtakelsesprotokoll og lese av strømmåleren. Vi benytter også sjekkliste for vask ved inn- og utflyttinger. Samtidig skal vi gjennomgå lås/nøkler, rømningsveier, brannslukker/brannslange, brannvarsler, faste gjenstander i boligen, vifte og avtrekk, søppelhåndtering og postkasse.

Dersom du som leietaker oppdager feil eller mangler ved boligen etter overtakelse, skal dette alltid meldes fra om til vårt hovedkontor. Feil eller mangler ved overtagelse som ikke er oppført i protokollen, må meldes til hovedkontoret innen 48 timer etter overtagelse for å bli registrert i forbindelse med innflyttingen.

Det er leietakers eget ansvar å passe på at feil og mangler under overtakelsen blir oppført på overtakelsesprotokollen. Dersom det følger med kjeller- og/eller loftsbod til leiligheten, må dere ha med egen hengelås til denne. Husk også å ta med kvittering på at første husleie er betalt, samt kvittering på at depositumet er satt inn på depositumskontoen/ innbetaling for leiegarantien. Kvittering skal vise at betalingen er trukket fra konto.

Dersom dette ikke gjøres, vil utleier ikke kunne utlevere nøklene til boligen. Dersom du har spørsmål til overtakelsen, kan du gjerne kontakte oss på tlf. +47 957 96 685, eller sende epost til drift@slakeinvest.no.

P

Indeksregulering

Konsumprisindeksen (KPI) måler prisutviklingen for varer og tjenester for en gjennomsnittshusholdning i Norge. KPI brukes for prisjustering av forskjellige typer betaling og levekostnads-justeringer. Utleier kan kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen én gang i året.

Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen (husleielovens § 4-2 og § 4-3). Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved leieforholdets begynnelse. Konsumprisindeksen finner du på http://www.ssb.no

Eksempel:

Kari flyttet inn i leiligheten 1. januar 2016 til en husleie kr 12.000,-. Utleier kan indeksregulere husleien når det har gått 1 år siden siste leiefastsettelse, dvs. den 1. Januar 2017.

Det er Statistisk sentralbyrå som fastsetter konsumprisindeksen hver måned iht. kroneverdien. Du kan se en oversikt over konsumprisindeksen på SSBs hjemmesider, her: https://www.ssb.no/kpi

Utleier varsler Kari om at husleien vil bli indeksregulert én måned før reguleringen skjer. Leietaker er også varslet i kontrakten. Utleier finner så siste kjente indeks for å regulere husleien, siste kjente indeks ved tidspunktet for regulering er desember 2016 men vil gjelde fra 1. Januar 2017. Prisstigningen viser 2,9 % og den nye husleien til Kari blir 12.343,-

P

Jeg vil si opp leiligheten, hva gjør jeg?

Oppsigelse av leiekontrakt

Dersom du ønsker å avslutte leieforholdet, må dette meldes skriftlig til vårt hovedkontor. Vennligst send oppsigelse til oss per post, epost, eller ved bruk av kontaktskjema nederst på siden.

Alle våre boligkontrakter har 3 måneders oppsigelsestid regnet til månedsskifte etter oppsigelsen, og enkelte kontrakter kan være sperret for oppsigelse de første 3, 6 eller 9 måneder.

Vennligst se din personlige leiekontrakt for informasjon om hva som gjelder for ditt leieforhold. Kopi av leiekontrakt kan bestilles ved bruk av kontaktskjema som du finner nederst på siden.

P

Jeg har ikke mottatt faktura, hva gjør jeg?

Husleien skal betales ved bankoverføring den 1. hver måned og med KID-nummer. Du får tilsendt faktura på epost med betalingsinformasjon (kontonummer og KID-nummer).

Dersom du ikke mottar faktura som ventet, plikter du fortsatt å innbetale husleien innen forfallsdato. Ta kontakt med oss via kontaktskjema dersom du ønsker fakturakopi. 

Leietaker er ansvarlig for gebyrer som påløper ved å innbetale husleie fra utenlandsk konto. Vi minner også om at innbetalingen skal skje fra én konto, ogikke splittes mellom beboere. Dersom du har spørsmål vedrørende din faktura, eller ønsker fakturakopi, kontakt oss via kontaktskjema som du finner nederst på siden.  Ved utsending av faktura pr. post vil det påløpe fakturagebyr.

Hva skjer om jeg ikke betaler husleie i tide?
Dersom husleien ikke blir betalt til forfall vil du motta en purring med 14 dagers forfall. Betaler du ikke purringen innen 14 dager vil utleier sende begjæring om fravikelse til Namsfogden i Oslo . Se punktet for begjæring om fravikelse for mer informasjon.

Må KID-nummer benyttes ved innbetaling av husleie?
KID-nummer er oppført på fakturaen, og vi ber alle våre leietakere bruke KID-nummer ved innbetaling av husleie. Vi er avhengig av KID-nummer for å vite hvem som har betalt fakturaen.

Generell informasjon til leietakere

P

Avfallshåndtering

Avfall og søppel skal håndteres og avhendes på forsvarlig måte. Det er ikke lov å hensette avfall og/eller søppel i leiligheten, i fellesområder eller på eiendommen for øvrig. Leietakere eller andre som setter igjen søppel og avfall på eiendommen vil bli bøtelagt.

Ved flytting

Gjenstander som ikke skal beholdes og søppel som skal kastes, kan leveres på ditt nermeste gjenbruksstasjon. Disse finner du her: Gjenbruksstasjoner

En annen mulighet er å legge gjenstandene ut på http://www.finn.no for salg, bytte eller mot avhenting. Loppemarkeder, Fretex og andre aktører er også glade for ting som kan gjenbrukes.

I hverdagen: Kildesortering

Vi anbefaler alle leietakere å kildesortere søppelet sitt. Du finner kildesorteringsposer i de fleste dagligvareforretninger i Follo. Les mer om sortering her: https://www.folloren.no/

 • Matavfall = grønne poser
 • Plastemballasje = blå poser
 • Restavfall = vanlige plastposer (som skiller seg ut fra de grønne og blå posene til hhv. mat og plast)
 • Papir = kastes i egen beholder/container ved leiligheten/boligen
 • Glass og metallemballasje = kastes på de grønne returpunktene som finnes over hele byen. Sjekk hvilken som er nærmest deg her: Follo Rent
 • Farlig avfall = leveres til miljøstasjoner og gjenbruksstasjoner, eller du kan levere når Oslo Kommune samler inn farlig avfall i bydelene hver vår og høst. Sjekk her for å finne ut når dette skjer i din bydel.
P

Branninnstruks

Alle leietakere plikter å sette seg inn i branninstruksen. Dette innebærer å gjøre seg kjent med rømningsveiene, manuelle brannvarslere og slukkeutstyrets plassering og bruk.

Dersom du oppdager brann:

 1. Varsle = Ring brannvesenet på 110
 2. Redde = Forsøk og redde ut personer som er i fare
 3. Slukke = Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig utstyr
 4. Stenge = Steng dører og vinduer i området
 5. Evakuer = Gå ut via nærmeste rømningsvei til avtalt møteplass

Dersom brannalarmen går:

 1. Evakuer boligen og bygget ved å benytte nærmeste rømningsvei.
 2. Heiser skal ikke benyttes –  bruk trapper eller andre rømningsveier.

Høytider:

Jul og nyttår er høytid for brann. Alle leietakere bes om å ta ekstra hensyn ved disse tidene. Vær derfor oppmerksom  på følgende:

 • Vis forsiktighet ved bruk av stearinlys. Slukk alle stearinlys før du forlater rommet og/eller boligen.
 • Ikke la gryter bli stående på komfyren uten ettersyn. Dette kan skape brann.
 • Slukk og steng av elektrisk utstyr når du ikke er hjemme og når du sover. Særlig mobilladere skal ikke stå i stikkontakter på natten.
 • Det er ditt ansvar som leietaker å vedlikeholde frittstående brannvarslere. Husk å bytte batteri om nødvendig. Dersom du er usikker på hvordan du sjekker brannvarsleren, kan du kontakte utleier. Noen boliger har seriekoblede brannvarslere. Disse er det utleier som har ansvar for. Dersom du har en slik i boligen din, og du mistenker at noe er galt med den, bes du om å ta kontakt med utleier.
P

Dyrehold

Dyrehold er kun tillatt med utleiers skriftlige samtykke. Det må foreligge svar fra utleier før leietaker går til anskaffelse av kjæledyr. En eventuell godkjennelse vil alltid bli gitt skriftlig.

P

Grilling på balkonger og terrasser

På grunn av brannfare er det ikke tillatt å bruke kull eller gassgrill på balkong, eller takterrasser. Elektrisk grill kan benyttes, men av hensyn til naboer anbefaler vi at man ikke griller på balkongene. Naboer som blir plaget kan kreve umiddelbar stans av grillaktivitetene.

P

Ordensregler

Leier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans husstand og fremleiere eller andre han har gitt tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig.

Ytre orden

 • Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, trapperepos, korridorer, felles kjeller- og loftsrom må ikke opptas med gjenstander tilhørende leierne så som kasser, innbo, sportsartikler, barnevogner o.l. Brannbalkonger må ikke brukes til oppbevaring av gjenstander som hindrer passasje. Sykler og kjøretøy skal settes på anvist plass.
 • Enhver forurensning av gårdsplassen, portrom og ovennevnte fellesrom er forbudt. Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholdere. Ethvert søl omkring søppelbeholdere og søppelsjakten skal unngås.
 • Uten utleiers skriftlige samtykke er det forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å male vinduer og vegger og sette opp skilter, antenner eller lignende.
 • Port og fellesdører skal alltid holdes låst.

Indre orden

 • Spikring i vegger, dører og karmer er ikke tillatt. Oppheng på vegger må gjøres med tynne stifter.
 • Leier plikter å innhente utleiers tillatelse før vaskemaskin/oppvaskmaskin installeres. Ved tørking av tøy i leiligheten skal det luftes godt før og etter, ventiler skal stå i åpen stilling. Dette for å hindre fuktproblematikk.
 • Leier skal rense alle sluk i leiligheten 2 ganger årlig, og er ansvarlig for skader som følger av tette sluk. Leietaker løfter vannlås i dusj og renser hår og fett bort.
 • Leier plikter å påse at leiligheten regelmessig blir luftet. Alle ventiler må til enhver tid være åpne for å unngå fuktig og dårlig/helsefarlig inneklima. På soverom må vinduer daglig åpnes for lufting.
 • Det skal være ro i leiligheten og ellers i huset mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Fester skal varsles andre leiere i god tid på forhånd. Overdreven festing eller høy musikk anses som mislighold av leieavtalen.
 • Har leiligheten egen balkong, plikter leier å fjerne snø og is fra denne. Hvis dette ikke utføres, kan leier bli ansvarlig for eventuell skade. Snø og is kan ikke kastes ned i gate men må bæres inn i dusj eller vask for avising. Det skal ikke oppbevares gjenstander mellom vindu og gitter/glass på fransk balkong.
 • Tap av nøkler skal meldes til utleier omgående

Fellesrom

 • Eventuelle fellesrom som vaskerom, tørkerom eller tørkeloft benyttes av leierne etter utleiers nærmere bestemmelser. I den grad vasking av fellesrom som trapper og ganger skal utføres av leier, skal dette skje etter vaktlister satt opp av utleier.
 • Vinduene i oppgangen må ikke stå åpne om natten, eller i regn og blåst. Dersom en leietaker setter opp et vindu, er samme leietaker ansvarlig for å lukke det igjen etter utlufting. Erstatningsansvar kan oppstå hvis skade inntreffer.
 • Skal fyringsved lagres i kjelleren, må vedstablene isoleres effektivt fra gulv. Stablene må ikke legges inntil bygningsverk, men ha en klaring på minst 10 cm fra gulv/vegger/ tak. Våt ved må ikke lagres i kjelleren.

Før innflytting

P

Bindingstid

Mange av våre leiekontrakter har bindingstid de første 3, 6 eller 9 måneder. Det innebærer at leiekontrakten ikke kan sies opp av leietaker i bindingstiden. Når bindingstiden er avsluttet kan leietaker si opp leiekontrakten med 3 måneders oppsigelse regnet til månedsskifte. Du finner mer informasjon om dette i leiekontrakten din.

P

Depositum

Depositum er utleiers sikkerhet for skyldig leie, skader på boligen og for andre krav som kan reise seg av leieavtalen. Depositumet settes på en særskilt konto i leiers navn, men i utleiers bank. Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere over beløpet på egenhånd, da depositumskontoen er en sperret konto. Leier kan likevel kreve opptjente renter utbetalt. Etter leieforholdets opphør skal banken – etter krav fra utleier – utbetale depositum til leietaker dersom ikke krav er stilt.

Nye regler fra oktober 2018:

Depositumskonto opprettes i DNB. For å kunne opprette depositumskonto må leietaker ha nettbankavtale hos DNB. Dersom leietaker ikke har dette fra før, må det opprettes via DNB sine hjemmesider. Det krever at leietaker har BankID. På denne måten vil både leietaker og utleier ha oversikt over depositumskontoen i sin nettbank.

Vi minner om at leietaker også må logge seg inn i sin nettbank, og be om avslutning av kontoen etter endt leieforhold.

P

Leiegaranti

Hva er Leiegaranti?

Leiegaranti kan erstatte depositum ved leie av bolig. Husk at dette er en garanti og ikke en forsikring.

Hvordan får jeg Leiegaranti?

Leiegaranti tegnes ved kontraktsinngåelse. For å kunne tegne Leiegaranti kreves en godkjent kredittsjekk uten betalingsanmerkning.

Hva koster Leiegaranti?

Leiegaranti har en engangskostnad på 12% (pr. 1.1.2017) av garantibeløpet i den aktuelle leiekontrakten, og løper inntil 3 år. Garantibeløpets størrelse settes fra 3 til 6 måneders husleie, altså tilsvarende nivået på et depositum, og i henhold til Husleieloven. Leier får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

Dersom kontrakten utløper og skal fornyes med nye 3 år, må det kjøpes en ny Leiegaranti.

Eksempel: 3 års Leiegaranti

Husleie: kr 10 000,- + akonto varme/varmtvann 581,- + akonto strøm 300,- pr mnd.
Leiegaranti:  kr. 43 524 (= 4 mnd. leie)
12% av kr. 43 524 = kr. 5223,- (kr. 1741,- pr. år/ kr 145 pr. mnd.)
Leiegaranti stilles via Norwegian Broker.

P

Overtakelse og innflytting

Rutine ved innflytting

Overtakelser gjøres mandag til fredag, mellom kl. 08:00 – 16:00. Vennligst ta kontakt med oss ca. 1uke før overtakelse, slik at vi kan avtale et tidspunkt for å møtes å se gjennom leiligheten sammen. En overtagelse tar mellom 30 -60 minutter.

Under gjennomgangen vil vi – leietaker og utleier – fylle ut en overtakelsesprotokoll og lese av strømmåleren.

Vi benytter også sjekkliste for vask ved inn- og utflyttinger.

Samtidig skal vi gjennomgå lås/nøkler, rømningsveier, brannslukker/brannslange, brannvarsler, faste gjenstander i boligen, vifte og avtrekk, søppelhåndtering og postkasse.

Dersom du som leietaker oppdager feil eller mangler ved boligen etter overtakelse, skal dette alltid meldes fra om til vårt hovedkontor. Feil eller mangler ved overtagelse som ikke er oppført i protokollen, må meldes til hovedkontoret innen 48 timer etter overtagelse for å bli registrert i forbindelse med innflyttingen.

Det er leietakers eget ansvar å passe på at feil og mangler under overtakelsen blir oppført på overtakelsesprotokollen.

Dersom det følger med kjeller- og/eller loftsbod til leiligheten, må dere ha med egen hengelås til denne.

Husk også å ta med kvittering på at første husleie er betalt, samt kvittering på at depositumet er satt inn på depositumskontoen/ innbetaling for leiegarantien. Kvittering skal vise at betalingen er trukket fra konto. Dersom dette ikke gjøres, vil utleier ikke kunne utlevere nøklene til boligen.

Dersom du har spørsmål til overtakelsen, kan du gjerne kontakte oss på tlf. +47 957 96 685, eller sende epost til drift@slakeinvest.no

Kopi av kontrakt

Vennligst benytt kontaktskjema for å motta kopi av din kontrakt. Vi minner om at alle henvendelser må inneholde utfyllende informasjon. Ved enkelte tilfeller vil leietaker bli oppringt for å bekrefte bestilling av kontrakts kopi. Vi takker for deres forståelse for at utsending av kontrakt kan ta noen tid da vi sikkerhetssjekker opplysninger før utsending. Dette for deres egen sikkerhet.

P

Tidsbestemt leieavtale

En tidsbestemt leieavtale har et fastsatt opphørstidspunkt. Kontrakten opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietiden. Det vil si at en tidsbestemt leieavtale er en avtale som løper fra en bestemt dato til en bestemt dato. Minstetid for leie av leiligheter er 3 år

Under leieforholdet

P

Begjæring om fravikelse

Har du fått brev om fravikelse fra Namsfogden?

Det kan være flere grunner til at du mottar et brev fra Namsfogden.

1.      Begjæring om fravikelse grunnet manglende betaling
2.      Tidsbestemt leiekontrakt som har utløpt
3.      Oppsigelse
4.      Kjennelse fra retten om at leieforholdet skal avsluttes

1.Begjæring om fravikelse grunnet manglende betaling

Dersom du ikke har betalt husleien din til forfall mottar du en purring med 14 dagers betalingsfrist. Blir ikke fristen på purringen overholdt kan utleier sende begjæring om fravikelse (utkastelse) til Namsfogden.

Du vil da motta et brev fra Namsfogden som informerer om videre saksgang. For å slippe en utkastelse må du betale hele kravet, løpende husleie, renter og omkostninger.

I motsatt fall vil leieobjektet bli låst og leietaker har ikke lenger tilgang til leieobjektet. Alle omkostninger og utgifter i forbindelse med en fravikelse plikter leietaker og betale.

Vi anbefaler alle som har mottatt brev fra Namsfogden om å ta kontakt med utleier snarest: post@maya.no eller tlf. 22 99 28 50.

2. 3 og 4. Begjæring om fravikelse grunnet leiekontraktens utløp, oppsigelse eller kjennelse fra retten.

Dersom du ikke leverer tilbake leieobjektet ved kontraktens slutt, eller til avtalt tid etter oppsigelse eller kjennelse, kan utleier sende begjæring om fravikelse til Namsfogden.

Du vil da motta et brev fra Namsfogden som informerer om videre saksgang.
For å slippe utkastelse må man ta kontakt med utleier for tilbakelevering av leieobjektet, betale eventuelt utestående, renter og omkostninger.

Alle omkostninger og utgifter i forbindelse med en fravikelse plikter leietaker å betale.

Vi anbefaler alle som har mottatt brev fra Namsfogden om å ta kontakt med utleier snarest:drift@slakeinvest.no eller tlf. 957 96 685 .

Gjennomført fravikelse

I praksis gjennomføres en utkastelse ved at namsmannen reiser ut til eiendommen, sammen med låsesmed og utleier, og fysisk stenger døren. Låsen skiftes og døren plomberes. Det er utleier som får nøkkelen­ til den nye låsen.

Dersom du på det varslede utkastelsestidspunktet er i eiendommen, vil namsmannen pålegge deg å forlate eiendommen før låsen skiftes. Er du ikke tilstede, vil du komme tilbake til stengt dør. Namsmannen vil henge igjen et brev på døren der det fremkommer at utkastelsen er gjennomført, sammen med opplysninger om hvordan du kan kontakte utleier og saksbehandler hos namsmannen.

Etter en gjennomført utkastelse er leieforholdet i praksis avsluttet. Du har ingen lovlig rett til å flytte tilbake selv om du betaler skyldig leie og påløpte gebyrer/omkostninger.
Dersom du ikke vil eller ikke får lov til å flytte tilbake, må du hente ut gjensatt varer og utstyr. I første omgang har du en frist på 14 dager.

Dersom du ikke har hentet evt. utstyr og varer i løpet av de første 14 dagene, vil namsmannen gi deg en siste frist på 14 dager. Lagringskostnader og eventuelle bortkjøringskostnader (dersom eksternt lagerlokale er benyttet) kan utleier nå kreve dekket før eiendelene hentes. Henter du fremdeles ikke tingene innen fristen, vil namsmannen avgjøre hvorvidt eiendelene skal selges eller kastes.

Avtale om henting gjøres direkte med utleier. Vær oppmerksom på at du i utgangspunktet ikke har rett til å hente litt og litt. Flyttingen bør derfor gjennomføres av et flyttebyrå eller med annen hjelp. Dersom du ikke får kontakt med utleier eller trenger mer informasjon, kan du kontakte saksbehandler hos namsmannen.

Dagene trenger ikke være to påfølgende dager, men kan være 2 dager med flere dagers mellomrom så langt dagene er innenfor de frister satt av Namsfogden.
Ta kontakt med Slåke Invest AS pe epost drift@slakeinvest.no eller tlf. 957 96 685 . for avtale.

Råd og veiledning

Namsmannen har veiledningsplikt i utkastelsessaker og vil kunne være behjelpelig med viktig informasjon.
Skulle du ellers ha spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med en varslet utkastelse, anbefaler vi deg å kontakte profesjonelle rådgivere.

Kostnader: (pr. 01.01.2018)

Utleiers behandling av begjæring om fravikelse kr 1 130,-
Begjært fravikelse (Namsfogden) kr 2 373,-
Avholdt fravikelse (Namsfogden) kr 4 633,-
Utleiers oppmøtegebyr kr 630,-
Gebyr for ny utleie kr 3 000,- (Gebyret inkluderer visninger, kontraktsmøter, forberedende tid og forhandlinger, materiell og annonser.)

– Vi gjør oppmerksom på at prisene endres hvert år og kan fravike fra oppgitte priser. 

Du vil også være betalingspliktig for rengjøring, rydding/fjerning av løsøre, utgifter i forbindelse med ny utleie og du plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden eller til leiligheten er utleid på ny.

P

Betaling av husleie

Husleien skal betales ved bankoverføring den 1. hver måned og med KID-nummer. Du får tilsendt faktura på epost med betalingsinformasjon (kontonummer og KID-nummer). Ved utsending av faktura pr. post vil det påløpe fakturagebyr. Dersom du ikke mottar faktura som ventet, plikter du fortsatt å innbetale husleien innen forfallsdato.

Leietaker er ansvarlig for gebyrer som påløper ved å innbetale husleie fra utenlandsk konto. Vi minner også om at innbetalingen skal skje fra én konto, ogikke splittes mellom beboere. Dersom du har spørsmål vedrørende din faktura, eller ønsker fakturakopi, kontakt oss via kontaktskjema som du finner nederst på siden.

Hva skjer om jeg ikke betaler husleie i tide?

Dersom husleien ikke blir betalt til forfall vil du motta en purring med 14 dagers forfall. Betaler du ikke purringen innen 14 dager vil utleier sende begjæring om fravikelse til Namsfogden i Oslo. Se punktet for begjæring om fravikelse for mer informasjon.

Må KID-nummer benyttes ved innbetaling av husleie?

Ja! KID-nummer er oppført på fakturaen, og vi ber alle våre leietakere bruke KID-nummer ved innbetaling av husleie. Vi er avhengig av KID-nummer for å vite hvem som har betalt fakturaen.

P

Feil og mangler

Ved nødsituasjon som mindre vannlekkasjer, heisstans, innbrudd etc. utenom kontortid, kan våre leietakere ringe vaktsentral på tlf: +47 957 96 685

I utgangspunktet er det leietaker som er ansvarlig for feil og mangler, samt tilsyn med sin leilighet, mens utleier har ansvaret for eiendommen forøvrig.

Dersom utleier f.eks. krever assistanse fra utleier, utrykning ved feilaktig brannalarm, må tilkalle låsmester eller trenger hjelp til å fikse et tett sluk under leieforholdet, vil leietaker bli fakturert for dette så lenge det er leietakers ansvar.

Utleier skal uansett varsles ved feil eller mangler.

Er du nyinnflyttet vil feil/mangler ved boligen som varsles senest innen 48 timer etter innflytting komme med på overtakelsesprotokollen.

Ettersom at alle nye leietakere gjennomgår sjekkliste for vask under overtakelsen av boligen, vil det ikke være mulig å ettermelde mangelfullt renhold.

P

Forsikring

Leietaker plikter å tegne innbo- og løsøreforsikring for sine eiendeler. Utleier kan kreve at leietaker fremlegger forsikringsbevis med vilkår, samt kvittering for betalt forsikring.

P

Fraflytting før oppsigelsestiden

Vi har ikke mulighet til å behandle tidligere utflyttinger. Vi ber alle leietakere forholde seg til kontrakten. Se punkt 24 i kontrakten om din kontrakt er sperret for oppsigelse de første 3, 6 eller 9 måneder.

Skulle vi ha kapasitet til å ta oss av tidligere utflyttinger ved at leietaker selv avholder visninger, vil dere få informasjon om dette og leieprisen.

Dersom utflytting skjer før oppsigelsestiden er over, vil leietaker måtte betale et fast gebyr på kr. 3000. Dette inkluderer visninger, kontraktsmøter og forberedende tid, samt forhandlinger, materiell og annonser.

Fremleie er ikke tillatt. Det er altså ikke lov å overrekke nøkler og leilighet til andre. Ved mislighold vil du som leietaker bli holdt ansvarlig for alle forhold. Se forøvrig eget punkt om fremleie (3 b).

P

Fremleie

Fremleie er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke, med mindre annet er avtalt eller følger av husleieloven. Dette gjelder også utleie via AirBnB eller lignende virksomhet. Samtykke til, og eventuelt vilkår for, avtalt fremleie/husstandsfellesskap vil bli gitt skriftlig.

P

Indeksregulering

Konsumprisindeksen (KPI) måler prisutviklingen for varer og tjenester for en gjennomsnittshusholdning i Norge. KPI brukes for prisjustering av forskjellige typer betaling og levekostnads-justeringer. Utleier kan kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen én gang i året.

Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen (husleielovens § 4-2 og § 4-3). Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved leieforholdets begynnelse. Konsumprisindeksen finner du på http://www.ssb.no

Eksempel:

Kari flyttet inn i leiligheten 1. januar 2016 til en husleie kr 12.000,-. Utleier kan indeksregulere husleien når det har gått 1 år siden siste leiefastsettelse, dvs. den 1. Januar 2017.

Det er Statistisk sentralbyrå som fastsetter konsumprisindeksen hver måned iht. kroneverdien. Du kan se en oversikt over konsumprisindeksen på SSBs hjemmesider, her: https://www.ssb.no/kpi

Utleier varsler Kari om at husleien vil bli indeksregulert én måned før reguleringen skjer. Leietaker er også varslet i kontrakten. Utleier finner så siste kjente indeks for å regulere husleien, siste kjente indeks ved tidspunktet for regulering er desember 2016 men vil gjelde fra 1. Januar 2017. Prisstigningen viser 2,9 % og den nye husleien til Kari blir 12.343,-

P

Klager

Vi ber om at alle klager sendes inn til oss skriftlig via vårt kontaktskjema, eller til vår epost drift@slakeinvest.no. Prøv å skriv så utfyllende som mulig, slik at vi kan behandle klagen på en god måte. Husk å påføre navn og kontaktinformasjon.

P

Nøkler

Nøkler / nøkkelbrikker blir utlevert ved overtakelse og påført overtakelsesskjema. Ved fraflytting skal samtlige nøkler / brikker returneres.

Dersom du har mistet nøklene:

For at våre leietakere skal være trygge på at det bare er de og evt. utleier som har nøkkel til leiligheten, har vi såkalte systemlåser i mange leiligheter.

En systemnøkkel er ikke mulig å kopiere. Dermed vet vi – når vi får tilbake alle nøkler fra et avsluttet leieforhold – at vi trygt kan levere disse videre til neste leietaker.

Dersom vi ikke får tilbake alle nøkler ved avsluttet leieforhold vil vi- uansett grunn – bestille ombygging av låser og nye nøkler. Det er bare utleier som kan bestille slik ombygging og nye nøkler.Dersom du som leietaker ønsker å bestille dette, kan det gjøres i fra vårt bestillingsskjema for nøkler.

Hvis leietaker mister en nøkkel i løpet av leieforholdet, kan utleier bestille ny. Dette vil imidlertid uansett utløse krav om ombygging ved leieslutt.

Leiligheter som ikke er utstyrt med systemlåser vil – ved endt leieforhold – få ny låsesylinder og nye nøkler. Dette for å sikre at det ikke er noen nøkler på avveie..

Dersom det mangler nøkler og/eller nøkkelbrikker ved utflytting og endt leieforhold, er leietaker erstatningsansvarlig.

P

Oppsigelse av leiekontrakt

Dersom du ønsker å avslutte leieforholdet, må dette meldes skriftlig til vårt hovedkontor.

Vennligst send oppsigelse til oss per post, epost, eller ved bruk av kontaktskjema nederst på siden. Alle våre boligkontrakter har 3 måneders oppsigelsestid regnet til månedsskifte etter oppsigelsen, og enkelte kontrakter kan være sperret for oppsigelse de første 3, 6 eller 9 måneder.

Vennligst se din personlige leiekontrakt for informasjon om hva som gjelder for ditt leieforhold. Kopi av leiekontrakt kan bestilles ved bruk av kontaktskjema.

P

Skadedyr / veggdyr

Dersom du oppdager veggdyr eller andre skadedyr i boligen din, er det viktig at du kontakter utleier eller skadedyrvakta med en gang på tlf. +47 957 96 685 / 95 29 21 76.

Prosedyre ved oppdagelse av veggdyr eller andre skadedyr:

 1. Meld fra til utleier.
 2. Pakk alle klær i tette sekker (søppelsekker som teipes igjen) og rydd hele leiligheten så vi kommer til ved gulvlister, skap og i alle rom.
 3. Støvsug hele leiligheten og ikke heng ut tepper eller sett ut møbler eller lignende på balkong, terrasse eller i korridorer.Veggdyr/skadedyr kan spre seg til naboer via balkonger og korridorer.

  Det er viktig at dere gir oss full tilgang til leiligheten ved å gi oss nøkler og fullmakt til å låse oss inn. Leiligheten kan ikke benyttes før dagen etter behandling. Har du behov for låneleilighet kan dette avtales direkte med skadedyrvakta på forhånd. Utleier behandler leiligheten, men leietaker må selv finne et alternativt bosted i behandlingsperioden.

Etter behandling må du gjøre dette:

Vask alle klærne du pakket inn på 60 grader. Det som ikke kan vaskes kan kjøres i tørketrommelen. Du må sove i sengen og benytte leiligheten som normalt etter behandling. Dere kan få stikk i opptil 6 uker etter behandlingen av leiligheten, men dette er helt normalt og skyldes at det tar litt tid før behandlingen gir full effekt. Det er ikke helsefarlig å få stikk.

Støvsug inn mot lister og ikke vask bort middelet som er brukt, da det vil minske effekten.

Dersom du ikke følger instruksene som nevnt kan det oppstå forsinkelser i behandlingen av leiligheten din. Det vil være spredningsfare mot naboer  dersom du ikke følger instruksene, og veggdyrene kan komme tilbake.

Dersom skadedyrvakta må utsette behandlingen av din leilighet fordi du ikke har fulgt instruksene som nevnt vil utleier på grunn av spredningsfare ta tilgang til leiligheten og klargjøre denne for behandling. Dette blir belastet leietaker.

Det er viktig for utleier at dere følgende disse instruksene slik at vi unngår, forsinkelser, spredning og nye tilfeller.

Har du spørsmål eller du mistenker dere har veggedyr ta kontakt med utleier tlf. +47 957 96 685 eller skadedyrvakta på telefon 952 92 179.

P

Vaktmester- og driftstjenester

Har du behov for vaktmester kan du kontakte oss ved bruk av kontaktskjema nederst på siden, eller ringe hovedkontoret på +47 957 96 685

Skulle du ønske vaktmester for tjenester som du selv plikter å vedlikeholde, eller som er av en art som utleier ikke har ansvaret for, vil tjenestene bli fakturert.

Eksempler på tjenester kan være:

 • Låse opp døren din ved glemt/mistet nøkkel
 • Bære ned et skap
 • Borre i baderomsfliser
 • Henge opp dusjstang
 • Rens av sluk / tett sluk
 • Trekk fra vinduet
 • Utføre vedlikehold på hvitevarer etc.
Vi kan ikke garantere at vaktmester har tid til å utføre tjenestene. Utrykning ved nød eller hastesaker i helger og kvelder vil bli belastet med kveld og helgetillegg.
P

Vannforbruk

Gode råd for å redusere forbruk av varmt vann.

1.Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle. Skrap, ikke skyll av tallerkener og bestikk.

2. La ikke vannet renne mens du børster tenner. Det samme gjelder når du vasker eller barberer deg.

3. Opptining av matvarer bør du gjøre ved å legge matvarene i kjøleskapet i god tid, ikke under rennende vann.

4. Sørg for at toaletter og vannkraner ikke renner eller drypper.

5. Vasker du opp i kum – fyll opp kummen og ikke vask i rennende vann.

6. Skru av vannet når du bruker sjampo og balsam
Vannforbruket er en del av husleien men blir stipulert ved overforbruk og etterfakturert leietaker.

P

Vedlikehold

Se punkt 12. og 13 i kontrakten for informasjon vedrørende vedlikehold. Dersom du har behov for kopi av din kontrakt kan du benytte deg av skjema som du finner nederst på siden.

Etter leieforholdet

P

Behandling av depositum og/eller leiegaranti

Det må påregnes 4-8 virkedager fra overlevering av leiligheten til tilbakebataling av depositumet eller leiegarantien. Dette forutsetter at det ikke foreligger et krav i depositumet/leiegarantien.

Siste faktura for elektrisitet vil bli avregnet ved utflytting og vil bli trukket fra depositum / leiegaranti om ikke annet er avtalt.

P

Levering av leieobjekt

Levering av leieobjekt

Vi ønsker at du/dere tar kontakt med oss i god tid før utflytting og når leiligheten er klar til overlevering. Avtales og utføres i kontortid, mandag til fredag mellom kl. 08:00 – 16:00.

Dersom tilbakeleveringsdato faller på en søndag eller helligdag, kan leiligheten senest overleveres første virkedag.

Ved overlevering skal leietaker og utleier sammen se etter at leiligheten er i god stand og uten skader, lese av strømmåler og overta nøkler. Leieobjektet skal være klar til overlevering når forvalter ankommer. Dette innebærer at leiligheten er fri for løsøre eller møbler, og at den er skikkelig vasket ut.

Har du mistet nøkler til leiligheten, skal dette meldes til forvalter senest dagen før overtagelse.

Det er ikke lov å sette fra seg løsøre som møbler, hvitevarer og lignende i søppelrommet, fellesareal eller på eiendommen forøvrig. Benytt gjenbruksstasjon i området dersom du har ting du skal kaste

Eventuelle skader og mangler som ikke ble meldt ifra ved innflytting vil belastes leietaker dersom dette ikke er utbedret før tilbakelevering av leiligheten. Dersom leiligheten var nymalt da dere flyttet inn, forventes leiligheten nymalt ved tilbakelevering. Ta kontakt med utleier for å få evt. fargekode til malingen.

Punkter som ikke er utført på sjekklisten for vask, reparasjoner/vedlikehold leietaker ikke har utført, mistet nøkler eller gjensatte eiendeler vil alltid utløse økonomiske krav i depositum/Leiegaranti.

Det må påregnes 4-8 virkedager fra nøklene til leiligheten er mottatt av oss til vi har behandlet depositumet/leiegarantien. Dette forutsetter at det ikke foreligger et krav i depositumet/leiegarantien.